Shërbimi telefonik i lëvizshëm-Cilësia e shërbimit

Informacion mbi cilësinë e shërbimit që përmban kontrata

Që përdoruesit të jenë të informuar kur duhet të zgjedhin një kompani të shërbimit të lëvizshëm telefonik, apo shërbimin që plotëson më mirë kërkesat e tyre, ata duhet të jenë të mirëinformuar dhe me cilësinë e shërbimit të çdo sipërmarrësi.

Rregullorja e cilësisë së shërbimit:
Rregullorja e Cilësisë së Shërbimit vendos parametrat e cilësisë të aplikueshme në shërbimin telefonik të lëvizshëm të cilat maten nga sipërmarrësit. Gjithashtu krijon përmbajtjen e këtyre parametrave, formatin dhe mënyrat e publikimit të informacionit mbi cilësinë e shërbimeve të ofruara. Qëllimi i rregullores është që të sigurojë publikimin dhe të bëjë të vlefshme, të krahasueshme, të qarta, të plota dhe të përditësuara të dhënat e  sipërmarrësve për cilësinë e shërbimeve të ofruara prej tyre.

Informacioni që përmbajnë Kontratat e pajtimit
Kontratat përmbajnë qartë  nivelet e cilësisë së shërbimit që sipërmarrësi merr përsipër të sigurojë për përdoruesin, d.m.th. minimumi i niveleve të cilësisë së shërbimit që çon në pagesën e kompesimit ose të rimbursimit kur nuk sigurohet cilësia e duhur.
Veç përcaktimit të kohës maksimale të lidhjes së shërbimit nga sipërmarrësi, e cila duhet të përfshihet në kontratë , AKEP sugjeron që sipërmarrësit duhet të përfshijnë tregues të caktuar të cilësisë në kontratën e pajtimit. Gjithashtu duhet bërë e njohur se kur  sipërmarrësi mund të  zgjedhë  nëse do t’i adoptojë apo jo këta tregues.
Ju lutem shikoni;

Rregulloren për treguesit e cilësisë së shërbimit: www.old.akep.al/AKEP/rregullore-per-treguesit-cilesise-se-sherbimit.pdf, tek e cila do të gjeni dhe :

Shiko me teper: Informacion mbi cilësinë e shërbimit që përmban kontrata

Difektet dhe asistenca teknike

Sipërmarrësit e shërbimit telefonik të lëvizshëm duhet të sigrurojnë shërbim të rregullt dhe të pandërprerë. Ata gjithashtu duhet të riparojnë difektet dhe të kryejnë mirëmbajtjen dhe riparimin e infrastrukturës ( rrjetin, kabllot, pajisjet radioelektrike dhe fibre optike)  dhe pajisjet telefonike, infrastruktura dhe pajisje që disponohen nga sipërmarrësit apo që përdoren për sigurimin e shërbimit. Këto detyrime duhet të pasqyrohen në Kontratat e pajtimit. Sipërmarrësit e shërbimit telefonik të lëvizshëm nuk janë përgjegjës për riparimin e difekteve në pajisjet që i takojnë përdoruesit.
Gjithashtu rekomandohet, po në lidhje me këtë, që kontratat duhet të pasqyrojnë:
  • Detyrimin e sipërmarrësit për të rënë dakord për datën dhe kohën e riparimit me përdoruesin, kurdo qoftë e nevojshme për akses të vëndit të instalimit;
  • Informacion mbi shërbimin për raportimin e difekteve të raportuara dhe kushtet e funksionimit të saj ( si të raportohen difektet, oret e punës, kosto e kontaktit me këtë shërbim, etj…);
  • Niveli minimal i cilësisë i ofruar me kushtet dhe kohën që duhet për të riparuar difektet.
  • Koha maksimale sipas së cilës, difekti nuk është riparuar, sipërmarrësi merr përsipër të informojë përdoruesin për situatën në lidhje me difektin e raportuar