Informacioni mbi cilësinë e shërbimit

Që përdoruesit të jenë të informuar kur duhet të zgjedhin një kompani të akses Internetit, apo shërbimin që plotëson më mirë kërkesat e tyre, ata duhet të jenë të mirëinformuar edhe me cilësinë e shërbimit të çdo sipërmarrësi.

Rregullorja e cilësisë së shërbimit:

Rregullorja e Cilësisë së Shërbimit vendos parametrat e cilësisë të aplikueshme në shërbimin e akses Internetit të cilat maten nga sipërmarrësit. Gjithashtu krijon përmbajtjen e këtyre parametrave, formatin dhe mënyrat e publikimit të informacionit mbi cilësinë e shërbimeve të ofruara. Qëllimi i rregullores është që të sigurojë publikimin dhe të bëjë të vlefshme, të krahasueshme, të qarta, të plota dhe të përditësuara të dhënat e  sipërmarrësve për cilësinë e shërbimeve të ofruara prej tyre.

Informacioni që duhet të përmbajë Kontrata e pajtimit


Kontrata duhet të përmbajë qartë  nivelet e cilësisë së shërbimit që sipërmarrësi merr përsipër të sigurojë për përdoruesin, d.m.th. minimumi i niveleve të cilësisë së shërbimit që çon në pagesën e kompesimit ose të rimbursimit kur nuk sigurohet cilësia e duhur.
Veç përcaktimit të kohës maksimale të lidhjes së shërbimit nga sipërmarrësi, e cila duhet të përfshihet në kontratë , AKEP sugjeron që sipërmarrësit duhet të përfshijnë tregues të caktuar të cilësisë në kontratën e pajtimit. Gjithashtu duhet bërë e njohur se kur  sipërmarrësi mund të  zgjedhë  nëse do t’i adoptojë apo jo këta tregues :
 • Kohën maksimale për lidhjen fillestare
  Koha matet në ditë kalendarike/ kohëzgjatja nga momenti kur përdoruesi ka bërë kërkesën për shërbimin deri në kohën që shërbimi bëhet i disponueshëm për pajtimtarin.
 • Kohën maksimale të ndërprerjes/pezullimit të shërbimit
  Matet në orë për muaj, dhe është koha që zgjat nga momenti që përdoruesi humbet aksesin për shërbimin deri në rivendosjen e plotë të tij. Nëse në fund të muajit, shërbimi nuk është rivendosur, koha do të llogaritet si fillim në ditën e parë të muajit tjetër.
  Në rastin kur sipërmarrësi nuk arrin të përmbushë treguesit e vendosur për ndërprerjen e shërbimit apo pezullimin, sugjerohet rimbursimi për përdoruesin, i llogaritur sipas çmimeve të vendosura në kontratë dhe që janë në proporcion me përqindjen e orëve  të ndërprerjes/pezullimit të shërbimit gjatë muajit pavarësisht ndonjë kompesimi shtesë. Për shërbimet e pakontraktuara, sugjerohet që konsumi mesatar i tre muajve të fundit  të përdoret për të llogaritur shumën e kompesimit për t’u paguar.
 • Koha maksimale e riparimit të difekteve
  Është koha që zgjat nga momenti që difekti është raportuar te sipërmarrësi deri në rivendosjen e plotë të shërbimit, d.m.th.kur situata që ka ekzistuar para difektit  është rivendosur plotësisht.
 • Koha maksimale e shkëputjes/deaktivizimit të shërbimit
  Është  koha që zgjat nga momenti i marrjes së kërkesës nga përdoruesi për të përfunduar marrjen e shërbimit deri në momentin që shërbimi është shkëputur. Kërkesa quhet e vlefshme kur paraqitet nga përdoruesi, është e plotësuar siç duhet dhe paraqitur  në kohë.
 • Koha maksimale e kthimit të përgjigjes për ankesat dhe kërkesat e përdoruesve
  Koha matet në ditë kalendarike, nga dita e paraqitjes së ankesës/ kërkesës për informacion te sipërmarrësi dhe datën në të cilën vendimi i sipërmarrësit i është njoftuar ankuesit, apo datën në të cilën përgjigja për kërkesën është dërguar.
 • Minimum i shpejtësisë së aksesit, pavarësisht kërkesës që sipërmarrësi të japë njoftimin që është e pamundur të sigurohet shpejtësia e ofruar për të gjitha lidhjet gjatë gjithë kohës dhe që shpejtësia aktuale varet nga niveli i përdorimit të rrjetit dhe të shërbimit që përdoruesi është lidhur.
Në të gjitha rastet, sipërmarrësit e shërbimit të Akses Internetit duhet të bëjnë të disponueshëm, përpara nënshkrimit të kontratës, të qartë, të krahasueshëm  dhe të përditësuar informacionin mbi cilësinë e shërbimit që ata ofrojnë.
Informacioni mbi parametrat e cilësisë duhet të bëhet publik për përdoruesit, me shkrim, në të gjitha pikat e shitjes (të sipërmarrësit, agjentëve të shitjeve të tij  apo partnerëve të shpërndarjes) dhe duhet gjithashtu të publikohet  në web-site  respektive.

Rregullorja e cilësisë së shërbimit nuk imponon nivelet minimale të cilësisë së shërbimit mbi sipërmarrësit e shërbimit telefonik të lëvizshëm. Sipërmarrësit duhet të publikojnë nivelet e cilësisë që ata ofrojnë në kontratat e shërbimit, bashkë me detajet e skemave të kompesimit dhe rimbursimit në rastin e mungesës së niveleve të cilësisë së ofruar.

Kjo do të thotë që në rastin kur sipërmarrësi merr përsipër të sigurojë nivele të caktuara të cilësisë dhe nuk i përmban ato, përdoruesi ka të drejtën e kompesimit, të cilën duhet ta kërkojë direkt nga sipërmarrësi, ose nëpërmjet AKEP, ose t’i drejtohet Gjykatës. Nëse sipërmarrësi zgjedh të ofrojë shërbime jo me cilësinë e kërkuar, kjo gjë duhet specifikuar në Kontratën e pajtimit.

Treguesit e cilësisë së shërbimit (QoS) për shërbimin e aksesit në Internet, që raportohen pranë AKEP ju mund t’i gjeni: www.old.akep.al/AKEP/rregullore-per-treguesit-cilesise-se-sherbimit.pdf,