NJOFTIM PËR SHTYP

 logo1Mbi analizën e tregjeve përkatëse dhe marrjen e masave rregullatore për të siguruar konkurrencën efektive dhe mbrojtjen e konsumatorit në tregjet e komunikimeve elektronike

Nisur nga interesi i paraqitur nga disa media ne lidhje me vendimmarrjen e Këshillit Drejtues për tregun e telefonisë celulare, AKEP sqaron se ne zbatim te ligjit dhe ne reference te praktikes me te mire regullatore po punon per te siguruar konkurrencën efektive në të gjitha tregjet nën mbikëqyrje dhe në rregullim.

Perkunder pretendimeve AKEP sqaron se ka kryer procedurën e konsultimit publik si dhe ka administruar komentet e palëve të interesit. Dokumenti i konsultimit gjendet lehtesisht ne faqen web te AKEP[1]. Qe prej publikimit te ketij dokumenti AKEP ne menyre te vazhdueshme ka analizuar tregun, perditesuar te dhenat dhe ka terhequr mendimet te paleve te interesuara.

Ne vijim te veprimtarise se tij normale, sot Keshilli Drejtues i AKEP ka diskutuar lidhur me Analizen e Tregjeve celulare dhe masat rregullatore perkatese dhe do te rimblidhet javes qe vjen per ta vazhduar kete diskutim ne nje kontekst gjithnje e me te plotesuar. Njekohesisht sot Keshilli Drejtues i AKEP ka vendosur te hape konsultimin publik per brezat e dividentit dixhital te cilat behen te disponueshtem per investitoret.

AKEP dëshiron të sigurojë publikun, median dhe në veçanti të gjitha palët e interesuara se vendimmarja e Këshillit Drejtues të AKEP, nuk mund të shantazhohet, por do të jetë gjithmonë në përputhje me parimin e ligjshmërisë dhe në funksion të nxitjes se investimeve, promovimit te konkurrencës së lirë dhe kurdohere ne mbrojtje te interesave te përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve elektronike dhe postare.

Njekohesisht AKEP thekson se ndjehet pergjegjes para interesit publik dhe Kuvendit te Shqiperise. Njekohsisht duhet te jete e qarte per cdo pale te interesuar qe Kushtetuta e Republikes se Shqiperise garanton te drejten e ankimit administrativ dhe gjyqesor per cdo vendim te AKEP.