PRIORITETE TË PUNËS SË BEREC PËR 2017

2017-01-11 16 33 54 berec wp2017Programi i Punës së BEREC për 2017, mban angazhimin BEREC për zhvillimin e praktikave më të mira rregullatore midis autoriteteve kombëtare rregullatore, duke përparuar në pavarsinë, në konsistencën si dhe në rregullimin me cilësi të lartë të tregjeve të komunikimeve elektronike, duke kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të tregut të brëndshëm për të mirën te Europës dhe qytetarëve të Evropës. Kjo është në përputhje me Strategjinë BEREC 2015-2017 me qëllimin  arritjen e konsistencës maksimal. Për më tepër. Programi i Punës 2017 pasqyron angazhimin BEREC për të shërbyer si një organ për reflektim, debat dhe këshillim në fushën e komunikimeve elektronike për Parlamentit Europian, Këshillit dhe Komisionit Europian. Në këtë kuptim, Programi i Punës 2017 synon të adresojë sfidat aktuale rregullatore, si dhe përgatitjen për sfidat e reja që rezultojnë nga tregu, teknologjike dhe zhvillimet shoqërore. Programi i Punës BEREC 2017 ka një fokus të qartë në shqyrtimin e ardhshëm të kuadrit aktual rregullator për komunikimet elektronike. Procesi i rishikimit te Kuadri Rregullator ka ngritur çështje të ndryshme rregullatore, të cilat kerkojne inpute në një gamë të gjerë temash si dhe ne një fushë më të gjerë të aspekteve rregullatore nga BEREC.

Për më shumë informacion mund të konsultohet linku:

http://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/4214-berec-key-priorities-2017