Komisioni Europian për rishikimin e kuadrit rregullator të BE-së për Komunikimet Elektronike

European-CommissionLigji i BE-së mbulon sherbimet e telekomunikacioneve fikse dhe mobile, internet, shërbimet TV dhe transmetimet DATA.

Kuadri rregullator i BE-së për komunikimet elektronike është një seri e rregullave që zbatohen në të gjithë shtetet anëtare të BE. Ajo inkurajon konkurrencën, përmirëson funksionimin e tregut dhe garanton të drejtat themelore të përdoruesit. Qëllimi i përgjithshëm është për konsumatorët evropianë që të jenë në gjendje të përfitojnë nga zgjedhje në rritje në sajë të çmime të ulëta, me cilësi të lartë dhe shërbimeve të reja. Ligji i BE-së ka ndihmuar qe çmimet e shërbimeve të komunikimeve të jenë në rënie. Rregullat janë të thjeshta, fleksibël, teknologji-neutral dhe synojnë de-rregullimin në afat më të gjatë.

Rregullat e tanishme të komunikimit të cilat janë aktualisht në shqyrtim.

1     Njoftimi i BEREC më12 Maj 2015, në vijim:

http://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/3034-berec-welcomes-the-ec-initiative-on-a-digital-single-market-strategy-for-europe

2     Opnionet e BEREC mbi rishikimin e kuadrit rregullator të Komunikimeve Elektronike të BE-së, më 10 dhjetor 2015, në vijim:

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/5577-berec-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework