AKEP në Takim e 10-të Plenare të Grupit të Rregullatorëve Europian për Shërbimin Postar "ERGP"


ERGP Meeting1
 Sofje, 1 korrik 2016 – Zhvillohet Takimi i 10-të Plenar i Grupit të Rregullatorëve Europianë për Shërbime Postare (ERGP), i cili u organizua nga Komisioni Rregullator i Komunikimeve të  Bullgari-së “CRC”. Takimi i 10-të Plenar u fokusua mbi; kontabilitetin rregullator dhe    rregullimin e çmimeve, zbatimin dhe zhvillimin e ofrimit të shërbimit universal, cilësinë e  shërbimeve postare, kënaqësinë e përdoruesve  përfundimtarë, zhvillimin e tregut,  ndikimit dhe rregullat mbi menyrat e dergeses nderkufitare referuar kuadrit e-commerciale me tregun digjitital të BE-së.

Në këtë takim, Autoriteti i Komunikimve Elektronike dhe Postare - AKEP u përfaqësua nga Znj. Ketrin Topçiu, Anëtare e Këshillit Drejtues.

foto gjatë takimit2

Për më shumë:

http://www.crc.bg/news.php?news_id=399&lang=en