AKEP RAPORTON NË KUVEND MBI VEPRIMTARINË PËR VITIN 2015

Fjala e Kryetarit te AKEP ne Kuvend 2016Më 27 Prill 2016, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 "Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë", AKEP ka raportuar në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin në Kuvendin e Shqipërisë mbi veprimtarinë e AKEP për vitit 2015.