BOTIMI I FITUESIT - BREZI 2600 MHz

logo-akep-lajm-1

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur

“Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz”,

Ref. 6-2x5-6x5-2016

 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, AKEP informon se ofertat e paraqitur prej: 

Albtelecom sh.a. për marrjen e:

-        dy të drejta përdorimi nga 2x5 MHz secila, në brezin e frekuencave 2500-2690 MHz me vlerë prej: 1.040.004 (një milion e dyzet mijë e katër) Euro në raundin e parë të vlerësimit, dhe

-        dy të drejta përdorimi nga 2x5 MHz secila, në brezin e frekuencave 2500-2690 MHz me vlerë prej: 1.144.000 (një milion e njëqind e dyzet e katër mijë) Euro në raundin e dytë të vlerësimit

janë identifikuar si oferta fituese.