BOTIMI I FITUESIT - BREZI 2100 MHz

logo-akep-lajm-1

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur

Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 1970 – 1980 MHz çiftuar me 2160- 2170 MHz dhe 5 MHz spektër i paçiftuar 1915 – 1920 MHz”,

Ref.2-2x5+5-2016

 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, AKEP informon se oferta e paraqitur prej:

Plus Communication sh.a. për marrjen e:

-        1 (një) të drejte përdorimit me 2 (dy) blloqe (blloku A+ blloku B), në brezin e frekuencave 1970 – 1980 MHz çiftuar me 2160- 2170 MHz me vlerë prej:

2.088.066 (dy million e tetëdhjetë e tetë mije e gjashtëdhjetë e gjashtë) Euro në raundin e parë të vlerësimit,

është identifikuar si ofertë fituese.