NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

logo-akep-lajm-1

KVO njoftoi me datën 15.03.2016 klasifikimin e ofertave të vlefshme per proceduren e prokurimit me objekt: “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz”, Ref. 6-2x5-6x5-2016. Pas  shqyrtimit te ofertave te paraqitura nga ofertuesit, klasifikimi ofertave te vlefshme eshte si me poshte:

 Raundi i parë i vlerësimit :

 Dy të drejta përdorimi (2x5 MHz secila):

Renditja:

1-             Albtelecom sh.a                      100  pikë

Raundi i dytë i vlerësimit :

Dy të drejta përdorimi (2x5 MHz secila):

Renditja:

1-             Albtelecom sh.a                      100  pikë

Në rast se nuk pajtoheni me këtë klasifikim apo vlerësim, mund të depozitoni ankesë pranë AKEP, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë me datë 15.03.2016.