NJOFTIM PËR KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

logo-akep-lajm-1KVO njoftoi me datën 19.02.2016 klasifikimin e ofertave të vlefshme per proceduren e prokurimit me objekt: "Dhenia e te drejtave te  perdorimit ne brezin efrekuencave 1970 -1980 MHz ciftuar me 2160- 2170 MHz dhe 5 MHz specter i  paciftuar 1915 -1920 MHz",Ref.2-2x5+5-2016,"

Pas shqyrtimit te ofertave te paraqitura nga ofertuesit, klasifikimi ofertave te vlefshme eshte si me poshte:

 Raundi i pare i vleresimit :

Nje e drejte perdorimi me 2 (dy) blloqe (blloku A+ blloku B, 2x5 MHz secili):

Renditja:

1- Plus Communication sh.a 100 pike

Ne rast se nuk pajtoheni me kete klasifikim apo vleresim, mund te depozitoni ankese prane AKEP, brenda 5 (pese) diteve pune nga data e ketij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit eshte bere me date 19.02.2016.