TAKIMI PLENAR I ERGP

ERGP logoMë datë 3 dhjetor 2015 u mbajt në Bruksel, Belgjikë, Takimi Plenare i Grupit Europian Rregullator të Shërbimit Postar ( ERGP ). Në këtë mbledhja AKEP u përfaqësua nga znj. Anila Denaj, Anëtare e Këshillit Drejtues të AKEP.

Në takimin plenar u prezantuan dhe u miratuan raportet e grupeve të punës të ERGP. Gjithashtu,pas diskutimit, u miratua Programit i Punës së  ERGP për 2016. I cili do të dorëzohet për konsultim publik. 

Në fund të takimit plenare u përzgjodh me vote unanime Kryetari ERGP për vitin 2017, z. Angelo Marcello Cardani, President i Autoritetit Rregullativ Italianë për Komunikime Elektronike (Autorita për le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM).

ERGP foto

Për më shumë informacion mund të klikoni linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp/index_en.htm