NJOFTIM PËR SIPËRMARRËSIT

logo-akep-lajm-1Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP, në zbatim të:
- Ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i Procedurave Administrative”, i ndryshuar; 
- Ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e  Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe
- Akteve rregullatore përkatëse,  njofton Sipërmarrësit sipas tabelës më poshtë:

Sipërmarrësi

Data e regjistrimit

1.  ELCOM sh.p.k

2012/1

2.  Nexhmi Budo (Person Fizik)

2012/1

3.  Shezai Aliaj (Person Fizik)

2013/2

4.  Shkëlqim Bylykbashi (Person Fizik)

2013/2

5.  Tauland Kurti (Person Fizik)

2014/2

6.  UCOM sh.p.k

2014/1

7.  Xhimi Buzi (Person Fizik)

2012/2

8.  A.E.S. Communication sh.p.k.

2012/2

9.  ACI-ENGINERING sh.p.k.

2012/1

10. Advanced Business Solutions – ABS sh.p.k.

2012/2

11. Albfrut 2005 sh.p.k

2012/1

12. Alfa Kabell sh.p.k

2012/1

13. Altin Sharka (Person Fizik)

2014/1

14. ATEL sh.p.k

2012/1

15. Bardhyl Tosku (Person Fizik)

2013/2

16. BITRI sh.p.k

2012/1

17. Centrum Production Sh.p.k.

2012/1

18. DATACONTACTAL sh.p.k

2012/1

19. Energysolution sh.p.k

2012/1

20. Eralbi Computer System sh.p.k

2012/1

21. Ervis Nilo (Person Fizik)

2014/1

22. Ervis Xhelo (Person Fizik)

2014/1

23. FAL-COM sh.p.k.

2012/1

24. FIRST sh.p.k.

2012/1

25. FJOERS ONLINE sh.p.k

2012/1

26. Interpost sh.p.k

2012/1

27. KLOBES sh.p.k

2014/1

28. Meliha Përleka (Person Fizik)

2014/1

29. R & T sh.p.k

2012/1

30. Ruzhdi Bajrami (Person Fizik)

2012/2

31. Tele.Co Albania sh.p.k.

2012/1

32. TELEPLANET INTERNATIONAL sh.p.k

2014/1

33. Netsyscom sh.p.k

2012/1

34. Projekti Shkolla Ime sh.p.k

2015/1

35. RedCloud sh.p.k

2014/1

36. Starsat – International sh.p.k.

2012/1

37. Shoqata Ndihmë Ojf

2012/1

38. SKY DIGITAL sh.p.k

2014/1

39. Telekomunikacion Group sh.p.k.

2013/1

që brënda datës 15.09.2015 duhet të:

1.      Dorëzojnë në AKEP Bilancet financiare vjetore për vitin 2015;

2.      Të ndërtojnë Faqe web-i nën domain cc.TLD.al, ( në se nuk e kanë një të tillë) në të cilën përveç të tjerave të jenë publikuar edhe:

a.      informacionin për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve;

b.      kushtet e përgjithshme të kontratave tip me pajtimtarin;

c.       treguesit e cilësisë për shërbimet e ofruara;

d.      aplikacionin “speed test” për matjen e kapacitetit Broadband te ofruar.

 

Nëse brënda kësaj date nuk keni plotësuar kërkesat e mesipërme, AKEP do të nisë procedurën për heqjen e të drejtës së ofrimit të shërbimeve dhe të rrjeteve të komunikimeve elektronike si dhe çregjistrimin nga regjistri i sipërmarrësve.