CEPT / ECC VENDOS QE BREZI 700 Mhz TE JEPET PER SHERBIME TOKESORE MOBILE

cept-logo-primary-lCEPT-Konferenca europiane e administratave te postave dhe telekomunikaconeve me vendimin ECC Decision (15)01 ka miratuar ne 6 Mars te 2015 “Kushtet e harmonizimit teknike për rrjetet e komunikimit te levizshme/fikse (MFCN) në brezin 694-790 MHz, duke përfshirë një rregullim per frekuencat e ciftuara (Frequency Division Duplex – FDD 2x30 MHz) dhe një rregullim opsional per frekuncat e paciftuara (Supplemental Downlink).
Ky vendim ka marre ne konsiderate caktimin nga Konferenca Boterore e Radiokomunikacioneve WRC-2012 brezin e frekuencave 694-790 MHz ne Rajonin 1 si perdorim primar  sherbimet e levishme.
Per qellimin e ketij vendimi, MFCN perfshin rrjetet IMT dhe rrjetet e tjera fikse dhe te levizshme.
Administratat, qe do te fusin rrjetet e komunikimit fiks dhe te levizshem-Mobile Fixed Communication Networks (MFCN) në brezin 694-790 MHz do te aplikojne rregullimet dhe kushtet teknike per keto frekuenca sipas ketij vendimi.

Vendimi i CEPT.