NJOFTIM PER KLASIFIKIMIN E OFERTAVE

logo-akep-lajm-1KVO njoftoi me datën 15.04.2015 klasifikimin e ofertave të vlefshme per proceduren e prokurimit me objekti “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz për aplikimet TRA-ECS”, Ref. 14-2x5-10x5-2015”

Pas shqyrtimit të ofertave të paraqitura nga ofertuesit, klasifikimi i ofertave të vlefshme është si më poshtë për secilin raund vlerësimi:

Raundi i parë i vlerësimit:

E drejta e parë e përdorimit nga grupi A, spektri i ciftuar:

Renditja:
1. Vodafone Albania 100 pikë
2. AMC 99.99 pikë

E drejta e dytë e përdorimit:

Renditja:
1. Vodafone Albania 100 pikë
2. AMC 99.99 pikë

Për ofertat e paraqitura nga spektri i paciftuar, grupi B operatori Vodafone Albania, renditet i pari me 100 pikë.
Raundi i dytë i vlerësimit:

Për ofertat e paraqitura nga spektri i paciftuar, grupi B operatori Vodafone Albania, renditet i pari me 100 pikë. Raundi i dytë i vlerësimit:

1. AMC  100 pikë
2. Vodafone Albania 98.6 pikë

E drejta e dytë e përdorimit:

1. AMC  100 pikë
2. Vodafone Albania 98.6 pikë

Për ofertat e paraqitura nga spektri i paciftuar, grupi B operatori Vodafone Albania, renditet i pari me 100 pikë.
Raundi i tretë i vlerësimit:

E drejta e parë e përdorimit nga grupi A, spektri i ciftuar:

1. AMC  100 pikë
2. Vodafone Albania 98.6 pikë

E drejta e dytë e përdorimit:

1. AMC  100 pikë
2. Vodafone Albania 98.6 pikë

Për ofertat e paraqitura nga spektri i paciftuar, grupi B operatori Vodafone Albania, renditet i pari me 100 pikë.
Raundi i katërt i vlerësimit:

E drejta e parë e përdorimit nga grupi A, spektri i ciftuar:

1. AMC  100 pikë
2. Vodafone Albania 98.7 pikë

E drejta e dytë e përdorimit:

1. AMC  100 pikë
2. Vodafone Albania 98.7 pikë

Për ofertat e paraqitura nga spektri i paciftuar, grupi B operatori Vodafone Albania, renditet i pari me 100 pikë.
Sqarojmë se bazuar në Dokumentin e Tenderit, Kreu II, Procedura e Tenderit dhe Udhëzime për Ofertuesit, paragrafi 1.13, Një ofertues nuk mund të marrë më shumë se 4 (katër) të drejta përdorimi 2x5 MHz për grupin A dhe po kaq të drejta përdorimi 5 MHz nga grupi B, në total, në përfundim të vlerësimit të ofertave për të gjitha raundet.
 
Në rast se nuk pajtohen me këtë klasifikim apo vlerësim, ofertuesit mund të depozitojne ankesë pranë AKEP, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e këtij njoftimi.