VKM

        VKM Nr.86 datë 14.02.2018 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE PËR VITIN 2018

        UDHËZIM Nr.1, datë 11.04.2017 "PËR ZBATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE PËR LIRIMIN EFEKTIV TË FREKUENCAVE TË DIVIDENTIT DIXHITAL NGA TRANSMETIMET AUDIOVIZIVE"

        VENDIM Nr. 277, datë 29.03.2017 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË FREKUENCAVE

       VENDIM Nr.62, datë 03.02.2017 PËR MIRATIMIN E FONDIT TË SHPENZIMEVE , PËR VITIN 2017, PËR AUTORITETIN E KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE E POSTARE

        VENDIM Nr.947, datë 28.12.2016 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESAN NË VENDIMIN NR.599, DATË 23.07.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR MIRATIMIN E PAGESAVE QË KRYHEN NË AKEP, PËR CAKTIMIN DHE PËRDORIMIN E FREKUENCAVE, TË NUMRAVE DHE TË SERIVE NUMERIKE", TË NDRYSHUAR

        VENDIM NR.851 Për Nr. 851, date 7.12.2016 ,KALIMIN E TË DHËNAVE MBI SHTRIRJEN E RRJETIT TË INFRASTRUKTURËS INXHINIERIKE TE BASHKITË 

    VKM NR.123, datë 17.2.2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.545, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CILVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TË KABINETEVE NË KRYEMINISTRI, APARATET E MINISTRIVE TË LINJËS, ADMINISTRATËN E PRESIDENTIT, KUVENDIT, KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE, PROKURORINË E PËRGJITHSHME, DISA INSTITUCIONE TË PAVARURA, INSTITUCIONET NË VARËSI TË KRYEMINISTRIT, INSTITUCIONET NË VARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËS DHE ADMINISTRATËN E PREFEKTIT", TË NDRYSHUAR

        VENDIM NR.17/2016 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR.138/2015 "PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

         URDHËR Nr.6174, datë 16.12.2015 PËR PËRCAKTIMIN E DENDËSISË SË PIKAVE TË AKSESIT PËR OFRIMIN E SHËRBIMIT UNIVERSAL POSTAR

         UDHËZIM Nr.4038 ,datë 4.9.2015 PËR PËRCAKTIMIN E SHËRBIMEVE UNIVERSALE POSTARE QË OFROHEN PA PAGESË PËR PERSONAT E VERBËR DHE PJESËRISHT TË VERBËR

1)    VKM Nr.1039, date 16.12.2015, PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE PËR EMETIMIN, PRODHIMIN, PËRDORIMIN DHE TREGTIMIN E PULLËS POSTARE SHQIPTARE

VENDIM NR. 635, DATË 15.7.2015 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 1252, DATË 10.9.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

VENDIM Nr. 300, datë 08.04.2015 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË V.K.D. NR. 468, DATË 30.05.2013, PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR ZHVILLIMIN E BROADBAND-IT

VENDIM Nr. 468, datë 30.5.2013 PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR ZHVILLIMIN E BROADBAND

VENDIM NR. 469, DATË 9.7.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 1252, DATË 10.9.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

VENDIM NR. 25, DATË 14.1.2015 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 599, DATË 23.7.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PAGESAVE QË KRYHEN NË AKEP.

VENDIM NR. 546, DATË 13.6.2013 PËR MIRATIMIN E RREGULLIT TEKNIK “PËR PAJISJET RADIO DHE FUNDORE TË TELEKOMUNIKACIONEVE DHE NJOHJEN E NDËRSJELLË TË VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË TYRE

VKM NR. 911, DATË 19.12.2012 PER DISA NDRYSHIME NE VKM NR. 599, DATË 23.7.2010 PËR MIRATIMIN E PAGESAVE QË KRYHEN NË AKEP

VKM NR.599, DATË 23.7.2010 PËR MIRATIMIN E PAGESAVE QË KRYHEN NË AKEP

VKM NR.322, DATË 05.05.2010 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË POLITIKAVE PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VKM NR.501, DATË 09.06.2010 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.1252 , DATË 10.09.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

VKM NR.1252, DATË 10.09.2008 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË ZHVILLIMIT Ë TENDERIT PUBLIK, PËR DHËNIEN E SË DREJTËS SË PËRDORIMIT TË FREKUENCAVE

VENDIM NR.788, DATE 26.11.2004 PER PERCAKTIMIN E TARIFES DHE TE PESHES SE SHERBIMEVE TE REZERVUARA PER OPERATORIN PUBLIK POSTAR