Rregullore

RREGULLORE E BRENDSHME PER FUNKSIONIMIN E KESHILLIT DREJTUES TE AUTORITETIT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

RREGULLORE E BRENDSHME PËR FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATES SE AUTORITETIT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

RREGULLORE PËR METODIKËN E INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË SË RRJETEVE DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

RREGULLORE PËR MONITORIMIN E SPEKTERIT TË FREKUENCAVE

RREGULLORE PËR MËNYRËN E ZBATIMIT TË PORTABILITETIT TË NUMRIT

RREGULLORE MBI MASAT TEKNIKE DHE ORGANIZATIVE PËR TË GARANTUAR SIGURINË DHE INTEGRITETIN E RRJETEVE DHE/OSE SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

RREGULLORE PER PERDORIMIN E PERBASHKET TE INFRASTRUKTURES PASIVE

RREGULLORE PER ADMINISTRIMIN E INTERFERENCAVE

RREGULLORE PER KUSHTET E PERDORIMIT TE FREKUENCAVE DHE KERKESAT PER PAJISJET RADIO QE PERDOREN PA AUTORIZIM INDIVIDUAL

RREGULLA DHE UDHËZIME PËR NDARJEN E LLOGARIVE DHE LLOGARITJEN E KOSTOS PËR SIPËRMARRËSIT FNT

RREGULLORE MBI TERMAT E PERGJITHSHME TE KONTRATES SE PAJTIMIT

RREGULLORE PËR PER DHËNIEN E AUTORIZIMIT INDIVIDUAL PËR PËRDORIMIN E FREKUENCAVE

RREGULLORE MOSMARREVESHJEVE NDËRMJET PAJTIMTARËVE DHE SIPËRMARRËSVE TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

RREGULLORE MBI PUBLIKIMIN E INFORMACIONIT PËR TARIFAT SI DHE KUSHTET E AKSESIT DHE PËRDORIMIT TË SHËRBIMEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE PUBLIKE

RREGULLORE E FUNKSIONIMI ATLAS-it

RREGULLORE PER PAJISJET RADIO DHE FUNDORE TE TELEKOMUNIKACIONEVE DHE NJOHJEN E KONFORMITETIT TE TYRE

RREGULLORE PËR ZBATIMIN E REGJIMIT TË AUTORIZIMT TË PËRGJITHSHËM

RREGULLORE PER ZGJEDHJEN DHE PARAZGJEDHJEN E BARTESIT

RREGULLORE PER KUSHTET TEKNIKE PËR NDËRTIMIN E INFRASTRUKTURËS SË RRJETEVE KABLLORE URBANE DHE INFRASTRUKTURËS

RREGULLORE PER PAGESAT PER MBIKQYRJEN E TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

RREGULLORE PER PROÇEDURAT E ZGJIDHJES SE MOSMARREVESHJEVE

RREGULLORE PËR ADMINISTRIMIN E NSPC DHE ISPC

RREGULLORE PER AKSESIN DHE INTERKONEKSIONIN

RREGULLORJA PER TREGUESIT E CILESISE SE SHERBIMI DHE TABELAT E MATJEVE

RREGULLORE PER LICENSAT ALD DHE KODIN AAIC

RREGULLORE PER SHERBIMET RADIOAMATORE

RREGULLORE PER CAKTIMIN DHE PERDORIMIN E NUMRAVE DHE SERIVE NUMERIKE

RREGULLORE PER ANALIZEN E TREGUT

RREGULLORJA E ADMINISTRIMIT TE EMRAVE TE DOMAIN-EVE NEN.AL

RREGULLORJA E ADMINISTRIMIT TE EMRAVE TE DOMAIN-EVE NEN.AL QË HYN NË FUQI MË 01.11.2018

RREGULLORE PER DHENIEN E LICENSES PER STACIONET RADIO TE AVIONIT

RREGULLORE PER DHENIEN E LICENSES PER STACIONET RADIO TE ANIJES

RREGULLORE PER DHENIEN E ÇERTIFIKATES OPERATORIT RADIODETAR

RREGULLORE PER DHENIEN E AUTORIZIMIT PER STACIONET RADIO BREGDETARE

RREGULLORE PER TE DHENAT STATISTIKORE DHE FINANCIARE PERIODIKE TE SIPERMARRSVE TE RRJETEVE DHE OSE SHERBIME TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE