SHTOJCA 19 – FORMULARI I BOTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur

Objekti:   “Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 800 MHz (790-862MHz)”,

Ref. 1x10 MHz i çiftuar-800-2018.

 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, AKEP informon se oferta e paraqitur nga shoqëria Vodafone Albania sh.a, për një të drejtë përdorimi, me vlerë:

 

-          7,440,001  (shtatë milionë e katërqind e dyzet mijë e një) Euro

                 

është identifikuar si ofertë fituese, për përdorimin e frekuencave:  801-811 MHz (10 MHz) i çiftuar me 842-852 MHz (10 MHz).

 Shtojca 19-Formulari i Botimit të Fituesit