MBULIMI ME SINJAL 2G, 3G, 4G I TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Operatorët mobile në Shqipëri Telekom Albania, Vodafone Albania dhe ALBtelecom me kërkesë të AKEP-it, bazuar në nenin 8 shkronjën o) të Ligjit nr. 9918, datë 19. 05. 2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kanë raportuar hartën e mbulueshmërisë me sinjal 2G, 3G dhe 4G në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Ky informacion sipas të dhënave të operatorëve mobile në Shqipëri, është mbledhur nga Drejtoria e Monitorimit, Kontrollit dhe Inspektimeve (DMKI), nga specialistët e Cilësisë së Shërbimit (QoS), në formatin JPG i pasqyruar me ngjyra sipas legjendës së më poshtme me qëllim për të patur të njëjtin konfigurim nga të tre këta operatorë.

Legjenda e Nivelit të sinjalit 2G, 3G dhe 4G të mbulimit të territorrit të Shqipërisë:

 

ALBtelecom_Mbulimi_2G

ALBtelecom_Mbulimi_3G

ALBtelecom_Mbulimi_4G

Telekom Albania_Mbulimi_2G

Telekom Albania_Mbulimi_3G

Telekom Albania_Mbulimi_4G

Vodafone_Mbulimi_2G

Vodafone_Mbulimi_3G

Vodafone_Mbulimi_4G