NJOFTIM

Këshilli Drejtues i AKEP, në mbledhjen e datës 20.04.2018, në zbatim të nenit 9 të ligjit nr.9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

dhe nenit 8 të ligjit nr. 46/2015 “Për Shërbimet Postare në Republikën e Shqipërisë”, me vendim Nr. 26, datë 20.04.2018 miratoi Raportin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2017.

Raporti pasqyron veprimtarinë e AKEP për vitin 2017 si dhe strategjine dhe programin e punës për vitin 2018 dhe i dërgohet Kuvendit të Shqipërisë në kuadër të raportimit vjetor si institucion i pavarur i krijuar me ligj te veçantë.

Për më shumë informacion mund të klikoni këtu.