Njoftim për këshillim publik

Ne permbushje te objektivave rregullatore dhe ne zbatim te plan-veprimit te vitit 2017 AKEP nis keshillimin publik me palet e interesuara për vlerësimin e performancës së performacën e Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar – CRDB të Portabilitetin te Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB.

Portabiliteti i numrit është nje proces shume i rendesishem dhe ne interes të gjithë pajtimtareve dhe operatorëve qe përdorin numra gjeografikë dhe/ose numra të lëvizshëm në rrjetet e tyre.

AKEP, ka për qëllim qe nëpërmjet këtij këshillimi të realizojë zgjidhje që:

1.    do të kontribuojnë ndaj konkurrencës, në veçanti duke e bërë të lehtë dhe të shpejtë për bartjen e një numri nga një rrjet tek tjetri;

2.    sjellin përftime më të mëdha për abonentët dhe operatoret dhe që mbrojnë interesat e abonentëve dhe përdoruesve të tjerë fundorë, në veçanti në  lidhje me transparencën e tarifave;

3.     janë neutrale nga pikëpamja e teknologjisë;

4.     janë plotësisht në përputhje me legjislacionin aktual të BE-se. 

 

Keshillimi perfundon me 2 tetor 2017.

AKEP-i fton të gjithë operatorët ti përgjigjen këtij Këshillimi Publik.

Dokumenti i keshillimit gjendet i publikuar ne faqen web te AKEP:

https://old.akep.al/konsultime/konsultime-ne-proces