AKEP Revokon Autorizimet, Anullon Numeracionet dhe heq Licencat e Subjekteve debitorë për vitin 2017

AKEP Revokon Autorizimet për përdorimin e Frekuencave, Anullon Numeracionet dhe heq Licencat për Stacion Radio në Anije e Autorizimet për Stacion Radiobregdetar, për subjektet Debitorë.

 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP, në zbatim të:

-Ligjit nr.9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 78, 86, ku parashikohen pagesat për përdorimin e frekuencave dhe caktimin e numeracionit;

 

-VKM nr. 599, datë 23.07.2010 “Për miratimin e pagesave që kryhen në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, të numrave dhe të serive numerike” i ndryshuar;

 

-Udhëzim nr. 28, datë 12.01.2015 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 30, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për shërbimet e radio- komunikacionit””;

-Rregullores nr. 30, datë 05.12.2013 “Për dhënien e Autorizimit Individual për përdorimin e frekuencave”, miratuar me VKD Nr. 2395, datë 05.12.2013;

 

-Rregullore nr. 10, datë 11.08.2009 “Për Caktimin dhe Përdorimin e Numrave dhe Serive Numerike” e ndryshuar, neni 29 pika 4, dhe neni 30,

 

Ka revokuar Autorizimin Individual për përdorimin e frekuencave subjekteve debitorë mëposhtëm:

 

Nr.

Subjekti

Lloji i Autorizimit

1

SB-Security sh.p.k.

Sistem PMR

2

Sulo sh.r.s.f.

Sistem PMR

3

Jori sh.p.k.

Sistem PMR

4

MK 2015 Vision Security

Sistem PMR

5

Kevitan shpk

Sistem PMR

6

Tirana Travel

Sistem PMR

7

Mar-Kle

Sistem PMR

8

Control Risc Security

Sistem PMR

9

Eno Alimerko

Operatorë Radiotelevizivë

 

 

Lista e subjekteve debitorë për të cilët AKEP ka marrë vendim për anullimin e numeracioneve të caktuara, si më poshtë vijon:

 

Nr.

Subjekti

Shërbime

1

Compassion Help Center  C.H.C.

Shërbime me Vlerë të Shtuar

2

Green Line Albania OJQ

Numër jeshil

3

Go Taxi sh.p.k.

Numër jeshil

4

Ilir Kushgjini

Shërbime me Vlerë të Shtuar

5

Jurisprudenca shpk

Numër jeshil

6

Ministria e Energjisë dhe Industrisë

Numër jeshil

7

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

Numër jeshil

8

Media World shpk

Numër jeshil

9

Delta sh.a.

Numër jeshil

10

VOPFON sh.p.k

Seri numerike, Kodi NSPC, Kodi Rrugëzimit

11

Abronet  sh.p.k.

Seri numerike, Kodi NSPC, Kodi Rrugëzimit, Kodi ISPC

12

Popaj

Seri numerike, Kodi NSPC, Kodi Rrugëzimit

 

     Lista e subjekteve debitorë për të cilët AKEP, bazuar në:

-   Rregulloren nr. 5, datë 23.12.2008 “Për dhënien e autorizimit per stacionet radio bregdetare” e ndryshuar,

-   Rregulloren nr. 7, datë 23.12.2008 “Për dhënien e licencës për stacionet radio në anije” e ndryshuar,

ka marrë vendim për heqjen e Licencës për Përdorimin e Stacionit të Anijes / Autorizimit Autorizimit për Përdorimin e Stacionit Radio Bregdetar, si më poshtë vijon:

Nr.

Subjekti

    Emri i Anijes

Shërbime

1

GLOBEX SH.P.K.

Frosina

Licencë për Stacion radio në anije

2

NEREIDA SH.P.K.

Nereida

Licencë për Stacion radio në anije

3

ALGAS SH.P.K.

-

Autorizim për Stacion Radio Bregdetar

4

BADRIKLO SH.P.K.

-

Autorizim për Stacion Radio Bregdetar