ARRIN NË 20 MIJË NUMRI I DOMAIN.AL

Numri i emrave domain nen .al dhe ne nen-zonat .gov.al, com.al, mil.al, edu.al, net.al dhe org.al ka arritur ne rreth 20 mije. AKEP tashme konsiderohet nga RIPE NCC jo me nje regjister i vogel por nje regjister mesatar.

Nr. i domain-eve të regjistruar për vitin 2015 është 5466 me nje rritje prej 15% e krahasur me vitin 2014 ndersa per vitin 2016 deri ne muajin tetor jane regjistruar 2973. Per tu theksuar eshte se pas liberalizimit te plote te regjistrimit dhe kalimin ne regjister/regjistrar numri total i domain-eve .al eshte rritur me rreth 78%.