Mbledhje, 28.06.2010

Në mbledhjen e datës 28.06.2010, Këshilli Drejtues i AKEP morri vendimin për “Publikimin e dokumenteve per keshillim publik: ProjektRregullore për “Autorizimin e Pergjithshem”, ProjektRregullore per “Autorizimin Individual” dhe dokumentin “Per disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren per caktimin dhe perdorimin e numrave dhe serive numerike””.
Palet me interes te njihen me keto projektakte  te rendesishme rregullatore si dhe te kontribuojne duke paraqitur mendimet dhe komentet e tyre me shkrim mbi to në AKEP deri më datë 31 Korrik 2010.
Projekt dokumentat që janë për konsultim publik, kane strukturën e mëposhtme:
 1. Rregullore per Autorizimin e Përgjithshëm.
  1. Anex A, Deklarata e Regjistrimit me dy variante.
  2. Anex B, Certifikata e Konfirmimit, sipas Regjimit të Autorizimit te Përgjithshëm.
  3. Anex C, Kushtet e Autorizimit te Përgjithshëm,
 2. Rregullore për Autorizimin Individual
  1. Formularët e aplikimit per caktim frekuencash, Aneksi 1- Aneksi 8
  2. Formular Ankimi për Interferencat Radio, Aneks 9.
 3. Për disa shtesa dhe ndryshime ne rregulloren ”Për caktimin dhe përdorimin e numrave dhe te serive numerike dhe PKN.
  1. Shtojca 2/1 për formularin e aplikimit për numeracion.
Vendimi i Keshillit Drejtues se bashku me dokumentat rregullatore gjenden të publikuara në faqen web të AKEP.