AKEP revokon Autorizimet për përdorimin e frekuencave dhe anullimin e numeracioneve

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP, në zbatim të:

Ligjit Nr.9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; neni 78 “Pagesat për përdorimin e frekuencave”,

VKM Nr.599, datë 23.07.2010 “Për miratimin e pagesave që kryhen në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, të numrave dhe të serive numerike”,

Udhëzim Nr. 28, datë 12.01.2015 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr. 30, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për shërbimet e radio-komunikacionit””,

Rregullores Nr.30, datë 05.12.2013 “Për dhënien e Autorizimit Individual për përdorimin e frekuencave”, miratuar me VKD Nr. 2395, datë 05.12.2013, 

 ka revokuar Autorizimin Individual për përdorimin e frekuencave të subjekteve debitorë të mëposhtëm:

  •         Subjektet PMR

Nr.

Subjekti

Detyrimi për AKEP

Tarifa për buxhet

TOTAL

1

Klaron sh.p.k.

77,500

63,914

141,414

2

Rozafa sh.p.k.

67,500

46,781

114,281

3

Merrtaxi

40,000

42,786

82,786

4

PIA Petrolifera sh.a

30,000

21,965

51,965

5

Security & Protection Group

25,000

17,252

42,252

6

Everest sh.p.k.

25,000

0

25,000

7

Classic Radio Taksi

7,500

8,020

15,520

8

Ylli-01 sh.p.k

7,500

7,548

15,048

9

Radoja sh.r.s.f.

7,500

4,774

12,274

 

  •          Operatorë të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike

Nr.

Subjekti

Detyrimi për AKEP

Tarifa për buxhet

TOTAL

1

Popaj

33,600

34,595

68,195

 

  •         Operatorët Radiotelevizivë

1

Egnatia Televizion sh.a.(Club TV)

15,000

54,600

69,600

 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP, në zbatim të:

Ligjit Nr. 9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 8, shkronja ‘j’ dhe neni 85, pika 1, shkronja ‘b’ e cila parashikon se, AKEP mund të heqë të drejtën për përdorim të numrave dhe serive të numrave, në rast se vëren se mbajtësi i së drejtës për përdorim të numrave dhe serive numerike nuk ka kryer në kohë pagesën vjetore për përdorimin e numrave dhe të serive numerike;

VKM Nr.599, datë 23.07.2010 “Për miratimin e pagesave që kryhen në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, të numrave dhe të serive numerike”,

Rregullore nr. 10, datë 11.08.2009 “Për Caktimin dhe Përdorimin e Numrave dhe Serive Numerike” e ndryshuar, neni 29 pika 4, dhe neni 30, 

ka anulluar numeracionin e caktuar subjekteve debitorë të mëposhtëm,

 

Nr

Subjekti

Vlera (Lek)

1

FBD sh.p.k.

212,000

2

Sintel sh.p.k

156,000

3

Pegasus Communications sh.p.k.

145,000

4

Iliria Telecom sh.p.k.

142,000

5

N & S Telecom sh.p.k.

141,000

6

Call Me sh.p.k

113,000

7

Central ALB sh.p.k.

52,000

8

Apoll net sh.p.k.

45,000

9

Egis-tel 2004 sh.p.k.

42,000

10

Greta Gjini (Person Fizik)

42,000

11

Abronet  sh.p.k.

20,000

12

Agon Set shpk

20,000

13

Naira and AZ sh.p.k.

20,000

14

Insituti Bashkëpunim për Integrim dhe Zhvillim

20,000

15

Liri Beqiraj (Person Fizik)

20,000

16

Ilir Kushgjini (Person Fizik)

20,000

17

Insituti Europian i Tiranës

20,000

18

SOURCE ONE sh.p.k.

20,000

19

Projekti Shkolla Ime sh.p.k.

20,000

20

THE ARLA sh.p.k

16,000