MIRATOHET RAPORTI VJETOR I VEPRIMTARISË SË AKEP PËR VITIN 2015

Këshilli Drejtues i AKEP në mbledhjen e datës 7/04/2016, në zbatim të dëtyrimit ligjor për raportim në Kuvend mbi veprimtarinë vjetore të tij, miratoi raportin vjetor të veprimtarisë së AKEP për vitin 2015.

Për më shumë informacion mund të klikoni linkun e mëposhtëm:

http://www.old.akep.al/images/stories/AKEP/publikime/raporte/RAPORTI_VJETOR_2015.pdf