NGA 1 SHTATORI LTE/4G EDHE NË 900/1800 MHz

Sot më datë 1 shtator 2015 hyjnë në fuqi VKD të AKEP për heqjen e kufizimeve teknologjike në përdorimin e brezave të frekuencave 900/1800 MHz dhe 2100 MHz.

Heqja e kufizimeve teknologjike krijon mundësinë  e përdorimit të spektrit të frekuencave nga përdoruesit e tij mbi parimin e neutralitetit teknologjik dhe të shërbimeve.

Në zbatim dhe të detyrimeve që rrjedhin nga VKM nr.300, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.468, datë 30.05.2013, të Këshillit të Ministrave, "Për Miratimin e Planit Kombëtar për Zhvillimin e Broadband-it”, që nga data 1 Shtator të gjithë operatorët e autorizuar nga AKEP për përdorimin e këtyre frekuencave, 900/1800/2100/2600 MHz, mund të ndërtojnë sistemet e tyre bazuar në teknologjitë GSM-2G, UMTS-3G, LTE-4G, WiMAX , për të ofruar shërbime të një cilësie dhe standarti më të lartë e kryesisht ata broadband.

Në këtë kuadër me qëllim maksimalizimin e efektivitetit të shfrytëzimit të spektrit, u krye edhe procesi i riorganizmit të tij, duke krijuar spektër të vijueshëm për të gjithë operatorët e autorizuar.

Gjithashtu bëhet e mundur që bazuar në nevojat dhe kapacitetet e tyre operatorët të menaxhojnë me efektivitet shfrytëzimin e spektrit bazuar në parimin e bashkëekzistencës së teknologjive në këto breza.

Me këto vendime, përmbyllet një proces sa kompleks aq edhe i vështirë. Është dashur gati dy vjet duke përfshirë, studimet, planifikimet, këshillimet me palët e interesuara deri në marrjen e këtyre vendimeve.

Rëndësia e këtij procesi lidhet dhe me faktin që edhe pse disa vende të tjera e kanë filluar shumë kohë më parë këtë proces vetëm së fundmi kanë mundur ta finalizojnë atë për shkak të kompleksitetit dhe vështirësive që mbart realizimi i tij.

Së pari u dhanë në përdorim brezat e lirë në këtë spektër me qëllim që operatorët të kenë mundësi të optimizojnë sistemet e tyre për të mundësuar vazhdimësinë e ofrimit të shërbimeve të telefonisë dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve broadband përfshi 4G. AKEP arriti që në përfundim të procedurave për dhënien në përdorim të këtyre brezave të akumulojë për buxhetin e shtetit një shumë rreth 40 milion euro që krahasuar me numrin e popullsisë, numrin e operatoreve, GDP etj. është shumë e lartë në raport me atë të marrë nga këto gara në vendet e tjera.

I gjithë procesi ka qënë transparent, asnjëanës dhe i hapur për median e publikun.

Falë këtij vullneti dhe bashkëpunimi me aktorët e përfshirë në këtë proces u arrit që riorganizmi i spektrit dhe fillimi i shfrytëzimit të tij pa kufizime teknologjike të bëhej pa kosto shtesë për operatorët.

Aktualisht, është bërë e mundur që Plani Kombëtar i Frekuencave të Shqipërisë të harmonizohet me atë të CEPT (Konferenca Europiane e Postave dhe Telekomunikacioneve).

AKEP, aktualisht po punon për hartimin dhe finalizimin e një plani të përbashkët me operatorët celulare për dy vitet në vazhdim me qëllim orientimin e investimeve për të përmirësuar cilësinë e mbulimit me shërbim në zonat e thella dhe me densitet të ulet të popullsie dhe për të rritur mbulimin me shërbime broadband në të gjithë territorin e vendit.