NGA 1 SHTATOR 2015 FILLON SHERBIMI 4G BAZUAR NE TEKNOLOGJINE LTE

Ne zbatim te ligjit  nr.9918 “Per komunikimet Elektronike ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar dhe VKM nr. 300 dt 8.4.2015 Keshilli Drejtues i AKEP vendosi qe duke filluar nga 1 Shtatori i ketij viti brezat e frekuencave 900/1800  MHz te riorganizohen duke kryer procesin e “refarming” per te dhene mundesine per tu perdorur  bazuar ne parimin e neutralitetit teknologjik per sherbimet 4G LTE.
Ky Vendim i jep mundesine te gjithe operatoreve qe disponojne frekuenca ne keto breza nga 1 Shtatori te ofrojne sherbime 4G duke sjelle keshtu te gjitha sherbimet dhe avantazhet qe teknollogjia LTE ofron per internetin e shpejte dhe super te shpejte.

Lexo me teper VKD