KESHILLIM PUBLIK MBI DHENIEN E TE DREJTAVE TE PERDORIMIT NE BREZAT IMT

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP me qëllim përmbushjen me sukses të politikës së zhvillimit të sektorit të komunikimeve elektronike, nxitjen e një konkurence sa më eficente në tregun e komunikimeve elektronike dhe përdorimin sa më të frytshëm të frekuencave në rastet e kufizimit të tyre si dhe  në plotësim të kërkesave të sipërmarrësve për frekuenca nis këshillimin publik për dhënie të drejtash përdorimi në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz (IMT).