ULEN PAGESAT PER FREKUENCAT

Keshilli i Ministrave ne mbledhjen e dates 14.01.2015 mirratoi Vendim nr.25 date 14.01.2015 per “DISA NDRYSHIME NE VENDIMIN E KESHILLIT TE MINISTRAVE NR. 599, DATE 23.07.2010, I NDRYSHUAR, “ MBI MIRATIMIN E PAGESAVE QE KRYHEN NE AKEP, PER CAKTIMIN DHE PERDORIMIN E FREKUENCAVE, TE NUMRAVE DHE SERIVE NUMERIKE” "

Me hyrjen ne fuqi te ketij Vendimi ulen disa pagesa per frekuencat qe behen per llogari te shpenzimeve per AKEP. Masa e uljeve varion  deri ne 40%. Brezat qe pesojne ulje jane Lidhjet fikse radio dhe Brezi i Frekuencave GSM/ UMTS.