KËSHILLIM PUBLIK MBI DHËNIEN NË PËRDORIM TË BREZAVE TË FREKUENCAVE TRA-ECS 2500-2690 MHz

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike  dhe Postare – AKEP me qellim rritjen e efektivitetin te shfrytezimit te spektrit te frekuencave , dhenien e  mundesise operatoreve te interesuar per perdorimin e ketij spektri per shtimin e kapaciteteve ekzistues dhe krijimin e një kuptimi më të qartë për impaktin që do të ketë dhënia në përdorim e këtyre brezave, gjithashtu kerkon  të ...

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike  dhe Postare – AKEP me qellim rritjen e efektivitetin te shfrytezimit te spektrit te frekuencave , dhenien e  mundesise operatoreve te interesuar per perdorimin e ketij spektri per shtimin e kapaciteteve ekzistues dhe krijimin e një kuptimi më të qartë për impaktin që do të ketë dhënia në përdorim e këtyre brezave, gjithashtu kerkon  të njohë interesin për marrjen në përdorim të tyre (numrin e kërkesave),  cmimin që janë të gatshëm të ofrojnë të interesuarit për një brez të caktuar, si dhe të mundësojë krijimin e një terreni të përshtatshëm për proceduren e dhënies së të drejtave të përdorimit të frekuencave, etj  nis këshillimin publik për dhënie të drejtash përdorimi në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz per aplikimet TRA-ECS.

Synimi i AKEP është zbatimi i një procesi dhënie të drejtash përdorimi sa me objektiv dhe transparent në përfitim të konsumatoreve shqiptare dhe ekonomise shqiptare krijimin e një tregu konkurrues në Shqipëri, si dhe përdorimin efektiv të spektrit.