NDALOHET PORTIMI I PAJTIMTAREVE DEBITORE

Duke filluar nga 25 Prill  kush eshte pajtimtar eshte debitor ndaj operatoreve celulare e fiks nuk do portohet (mbartet ) nga nje operator tek tjetri pa bere me parpara likujdimin e detyrimit financiar.
Cdo pajtimtar qe portohet ne nje operator tjeter nuk do ta ndroj ate para nje perjudhe tre mujore.
Keshilli Drejtues i AKEP me Vendimin nr.2479  pas kryerjes se procesit te konsultimit publik beri disa ndryshime ne Rregulloren e Portabilitetit te numrave.

Lexo me shume