AKEP miraton formularet e regjistrimit për përdoruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike

AKEP ka miratuar  me ane te Vendimit nr.2422 date 19.02.2014 Per Miratimin dhe Perfshirjen e Formulareve te Regjistrimit ne Rregulloren e Termave te kontratave te pajtimtarit, formularet e regjistrimit për përdoruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike, si pjesë e dokumentit, Rregulla për “Termat e Përgjithshme të Kontratës së Pajtimit për Lidhjen dhe Aksesin në Rrjetin Publik të Komunikimeve Elektronike”, miratuar me Vendimin nr. 2405, datë 26.12.2013 të Këshillit Drejtues të AKEP.”