KONSULTIM PUBLIK MBI SHERBIMET E OPERATOREVE POSTARE

AKEP, me qellim informimin e publikut, paleve te interesuara dhe te sipermarresve nxjerr ne konsultim  Rregulloren e Dhënave Statistikore dhe Financiare Periodike mbi Shërbimet e Ofruara nga Operatorët dhe Ofruesit e  Shërbimeve Postare. Qellimi i kesaj rregullore është përcaktimi i të dhënave statistikore dhe financiare periodike për shërbimet postare të ofruara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve postare, si dhe përcaktimi i procedurave dhe rregullave për plotësimin dhe dërgimin e formulareve me të dhënat e kërkuara.