TREGUESIT STATISTIKORE TE 6 MUJORIT TE I-rë 2012

AKEP, me qellim informimin e publikut, paleve te interesuara dhe te sipermarresve te tregut te komunikimeve elektronike me treguesit kryesore te ketij tregu, ne vijimesi te raporteve periodike te publikuar ne faqen e Internetit te AKEP www.old.akep.al ne seksionin Statistika, ka pergatitur kete raport ne te cilin publikohen treguesit kryesore te tregut per 6 mujorin e I-re 2012, si dhe ndryshimet me periudhat e meparshme.

TREGUESIT STATISTIKORE TE TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE  6 MUJORI I-rë 2012