Konsultime te Perfunduara

DOKUMENTI Data e Fillimit te Keshillimit Data e Perfundimit te Keshillimit Njesia Pergjegjese

Analizë e Tregut të Shërbimeve Celulare

Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

 Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve në rrjetet fikse 

05.04.2018 07.05.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Mbi Publikimin e informacionit për tarifat si dhe kushtet e aksesit dhe përdorimit të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike

20.03.2018 20.04.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Analiza e tregut celular_tregu me pakice_tregjet me shumice akses origjin dhe terminimi nderkombetare

26.02.2018 28.04.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 MHz (790-862 MHz)

15.02.2018 16.04.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminimit te thirrjeve në rrjetet celulare-Këshillim Publik 2

26.02.2018 29.03.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Për disa ndryshime në Rregulloren Nr. 2 datë 21.02.2008 “Për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën .al dhe nën domain-et .gov, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, të ndryshuar 12.01.2018 28.02.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Tregjet me shumice te terminimit dhe tranzitimit te thirrjeve ne rrjetet telefonike publike nga vendndodhje fikse 29.12.2017 28.02.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Disa Ndryshimeve ne Rregullore nr 43 Për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit 26.12.2017 26.01.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Vlerësimin e performancës së Bazës së të Dhënave Referencë të Centralizuar – CRDB të Portabilitetin të Numrit dhe për mënyrën e përzgjedhjes së operatorit të CRDB 31.08.2017 02.10.2017 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analiza e tregut të shërbimeve celular  07.12.2016 26.02.2018 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të terminit të thirrjeve në rrjete celular 23.12.2016  deri   Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore për Autorizimin e Përgjithshëm 20.04.2017  19.05.2017 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Statusi i Shërbimit Universal të Komunikimeve Elektronike 2017 me Nr.12, datë 19.04.2017 14.10.2016  30.11.2016  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rishikim i tarifave të aksesit bitstream dhe LLU të miratuar me  Vendimet e Këshillit Drejtues të AKEP me nr.2703 dhe 2704, datë 22.12.2016 17.03.2017  17.04.2017 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave të brezit 800 Hz (790-862) Hz 16.01.2017 17.02.2017 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.

Vendim Nr.2691, datë 13.10.2016 Për "Miratimin për këshillim publik të dokumentit "Statusi i shërbimit Univesal të Komunikimeve Elektronike"

14.10.2016 30.11.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim publik i rregullores Nr.12 Për të dhënat statistikore dhe financiare periodike  09.09.2016 10.10.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së siperparrësve të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike 07.09.2016 07.10.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore për Metodiken e Inspektimit të veprimtarise së ofruesve të Shërbimeve Postare 07.09.2016 07.10.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore për monitorimin e spektrit të frekuencave 01.09.2016 01.10.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullimi i tarifave të sipërmarrësve me FNT në tregjet me shumicë të aksesit broadband dhe në infrastrukturën aktive dhe pasive në rrjetet fizike 08.07.2016 15.09.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore për mënyrën e zbatimit të Portabilitetit të Numrit 11.07.2016 10.09.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analizë e tregjeve me shumicë të aksesit broadband në Internet dhe Linjave ne Qira 15.06.2016 15.08.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore Datë 03.12.2015 Për Llogaritjen e kostove neto të Shërbimit Universal Postar 03.12.2015 15.02.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore Datë 19.11.2015 Per ndarjen e llogarive dhe llogaritjen e kostove te sherbimit universal postar 20.11.2015 21.01.2016 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore Datë 29.10.2015 Për Procedurat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve ndërmjet Përdoruesit dhe Ofruesit të Shërbimit Postar dhe Mosmarrëveshjeve ndërmjet Ofruesve të Shërbimit Postar 03.11.2015 02.12.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore Nr.20, Datë 19.02.2010 Mbi “Pagesat për Mbikëqyrjen e Tregut të Komunikimeve Elektronike dhe Tregut të Shërbimit Postar” 30.10.2015 29.11.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore për të Dhënat Statistikore dhe Financiare Periodike mbi Shërbimet e Ofruara nga Ofruesit e Shërbimeve Postare 29.10.2015 29.11.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit të frekuencave në brezat 1900-1980 MHz, 2500-2690 MHz dhe kushtet e përdorimit të brezit 3400-3800 MHz 09.10.2015 09.11.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore per Autorizimin e Përgjithshëm për Ofrimin e Sherbimeve Postare 08.10.2015 08.11.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore per Ofrimin e Sherbimit Universal Postar 10.09.2015 20.10.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik mbi Ndryshimin e Planit Kombëtar të Numeracionit 10.09.2015 20.10.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore mbi Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve 13.07.2015 12.09.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Analiza e tregut të telefonisë fikse 25.06.2015 15.09.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim publik për Performancën e bazës së të dhënave referencë të centralizuara për Portabilitetin e Numrit 22.05.2015 07.07.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore per perdorimin e perbashket te infrastruktures pasive 12.05.2015 11.06.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren nr. 22 Mbi Kushtet teknike për ndertimin e infrastrukturës së rrjeteve 10.04.2015 10.05.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
 Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 1900-1980 MHz dhe 2110 – 2170 MHz - IMT 20.03.2015 04.05.2015 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim Publik mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat e frekuencave 2500-2690 MHz 06.11.2014 06.12.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim publik Rregullore për administrimin e interferencave 30.10.2014 29.11.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik Rregullore për Inspektimin dhe Monitorimin e Spektrit të Frekuencave dhe Masat Administrative 30.10.2014 29.11.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim publik rishikimi i nivelit te tarifave te terminimit fiks
23.09.2014 23.10.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim publik per shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2 “ për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën.al 17.09.2014 17.10.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analize Tregu Celulare 25.07.2014 24.09.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim publik per kryerjen e studimit mbi Pagesat që kryen ne AKEP 24.07.2014 25.08.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore per Kushtet e Perdorimit te Frekuencave dhe Kerkesat Teknike per Pajisjet Radio qe Perdoren pa Autorizim Individual 18.03.2014 17.04.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim Publik mbi Dhënien në Përdorim të Brezave të Frekuencave IMT 1900-1980 dhe 2110-2170 Mhz 04.03.2014  03.04.2014  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim publik mbi perdorimin e brezave të frekuencave GSM 900-1800 29.01.2014 14.03.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Portabilitetin e Numrit 07.02.2014 10.03.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim Publik per ndryshimet ne Rregulloren e Autorizimit te Pergjithshem 06.01.2014 20.02.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim Publik per rishikimin i nivelit te tarifave te terminimit celular  16.01.2014 15.02.2014  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim publik i rregullores nr.12 per te dhenat statistikore dhe financiare periodike 06.01.2014 05.02.2014 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analize e Tregjeve me shumicë të terminimit të SMS-ve në rrjetet publike telefonike të lëvizshme 31.10.2013 30.12.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim publik mbi dhënien në përdorim të brezave të frekuencave IMT 1900-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz 25.10.2013  04.12.2013  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregulla dhe Udhëzime për Ndarjen e Llogarive dhe Llogaritjen e Kostos për Sipërmarrësit FNT 31.10.2013 30.11.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Këshillim publik për performacën e bazës së të dhënave referencë të centralizuar për portabilitetin e numrit 14.10.2013  14.11.2013  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregulla per termat dhe kushtet e kontratave me pajtimtarin 05.09.2013 05.10.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
 Analiza e tregut te Linjave me Qira 01.08.2013 29.09.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analiza e tregut me shumice te aksesit ne broadband dhe LLU 01.08.2013 29.09.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
 Analiza e tregut per telefonine fikse 20.04.2013 20.06.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
RREGULLORE PËR ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE 22.03.2013 21.04.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN NR. 9, DATË 17.07.2009 “PËR ANALIZËN E TREGUT” 7.03.2013 7.04.2013 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
 Dokument per keshillim publik mbi rishikimin e Planit Kombetar te Numeracionit  08.02.2013   10.03.2013  Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. 
Rregullore për të dhënat statistikore dhe financiare periodike postare 19.11.2012 19.12.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Dokument për këshillim publik mbi Treguesit e Cilësisë së Shërbimit për Akses në rrjetet e PLMN 19.11.2012 19.12.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Detyrimi i Shërbimit Universal ne Shqiperi 01.11.2012 01.12.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim Publik për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 2, datë 21.02.2008, “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL" 17.09.2012 02.11.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
ANALIZE  E  TREGUT TE TELEFONISE FIKSE 03/08/2012 03/10/2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
 Qëndrimit të AKEP mbi komentet e sipërmarrësve për Rregulloren mbi publikimin e informacionit për tarifat 24.05.2012 23.06.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim Publik mbi miratimin e pagesave që kryhen në AKEP 28.06.2012 28.07.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
" Komentet e pjesemarresve ne keshillimin publik “Mbi dhënien e të drejtave të përdorimit në brezat
e frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz, brezi - UMTS”
30.05.2012 14.07.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Rregullore per funksionimin e ATLAS dhe Komentet 31.05.2012 30.06.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Konsultim publik  Mbi pagesat  qe kryhen ne AKEP 28.06.2012 28.07.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analiza e tregut te telefonise se levizshme 20.04.2012 20.06.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Për pajisjet radio dhe fundore të telekomunikacioneve dhe njohjen e konformitetit te tyre 30.04.2012 29.05.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Perfundimet e keshimit publik per disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren Nr. 13, datë 16. 04. 2010, “Për Portabilitetin e Numrit" 23.12.2011 23.01.2012 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Implementimi i Zgjedhjes dhe Parazgjedhjes se Bartesit  24.02.2011 30.04.2011 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analize e Tregut te Terminimit te SMS-ve 05.07.2011 05.09.2011 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analiza e Tregut Broadband LLU 13.04.2010 12.06.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analize e Tregut te Linjat me Qira 17.11.2009 23.01.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Projektrregullore  “Për liçensën e përgjithshme për ofrimin e shërbimëve postare” 14.01.2011 24.02.2011 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Orientimi ne kosto i tarifave celulare 29.12.2010 29.01.2011 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Projektrregullore per regjistrimin e pajtimtareve dhe mbatjen e te dhenave 24.11.2010 25.12.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim publik  mbi Rregulloren e AP , Rregulloren e AI dhe disa ndryshime per ne Rregulloren per caktimin e Numrave 01.07.2010 31.07.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim publik  mbi dhenien ne perdorim te frekuencave 1800-1805 Mhz 15.06.2010 14.07.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Dokumentacioni final per konsultimin publik Rezultatet BULRAIC Celulare 11.06.2010 10.07.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
BULRAIC Albtelecom Rezultatet Paraprake Konsultim Publik 11.06.2010 10.07.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analize tregu  Broadband  dhe LLU per konsultim publik 13.04.2010 12.06.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Keshillim  Publik mbi dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave per sherbimet UMTS 03.05.2010 01.06.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Per pagesat qe kryhen ne AKEP 02.02.2010 05.03.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Perfundimet e Keshillimit Publik per dhenien ne perdorim te brezave te frekuencave 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz, dhe 2110-2170 MHz per sherbimet UMTS 03.05.2010 01.06.2010 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Analiza e tregut per telefonine fikse 17.09.2009 20.11.2009 Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.