Ligje

LIGJI Nr. 9918 DATË, 19.05.2008 PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE 

LIGJI Nr. 120/2016 PËR ZHVILLIMIN E RRJETEVE TË KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE TË SHPEJTËSISË SË LARTË DHE SIGURIMIN E SË DREJTËS SË KALIMIT

LIGJI Nr.138-2015 PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE 

LIGJ Nr. 46-2015 PËR SHËRBIMET POSTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 16 - 2014 PËR RATIFIKIMIN E INSTRUMENTEVE QË NDRYSHOJNË KUSHTETUTËN DHE KONVENTËN E BASHKIMIT NDËRKOMBËTAR TË TELEKOMUNIKACIONEVE

LIGJ Nr. 146 - 2014 PËR NJOFTIMIN DHE KONSULTIMIN PUBLIK

LIGJ Nr. 152 - 2013 PËR NËPUNËSIN CIVIL

LIGJ Nr. 178 - 2014 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 1522013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL

LIGJ Nr. 9887 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

LIGJ Nr. 32014 PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E TAMPERES

LIGJI NR.102/2012, PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9918, DATË 19.5.2008 “PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

LIGJI Nr. 97 PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

LIGJ Nr. 98 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”,TË NDRYSHUAR

LIGJ Nr. 107 PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT

LIGJ Nr.10 128, datë 11.5.2009 PËR TREGTINË ELEKTRONIKE

LIGJ Nr.9880, datë 25.2.2008 PËR NËNSHKRIMIN ELEKTRONIK

LIGJI NR.8530, DATE 23.09.1999 PER SHERBIMIN POSTAR NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

LIGJI NR.9223, DATE 29.4.2004 PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NE LIGJIN NR.8530, DATE 23.09.1999, PER SHERBIMIN POSTAR NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

LIGJ NR.10132, DATË 11.5.2009 PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NE LIGJIN NR.8530, DATE 23.09.1999 “PER SHERBIMIN POSTAR NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”

LIGJI NR.9154, DATË 6.11.2003 PËR ARKIVAT

LIGJI NR.8457, DATË 11.2.1999 PËR INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR SEKRET SHTETËROR