Vendime te Keshillit Drejtues

Vendim Nr.5, datë 19.02.2019 mbi "Miratimin e raportit përmbledhës të KVO-së, njoftimin e fituesit dhe botimin e fituesit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: "Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)", ref.1x10 mhz i çiftuar -800-2018"

Vendim Nr.4, datë 11.02.2019 për " Disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ administrativ " Rregullore për funksionimin e administratës së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare", miratuar me Vendimin Nr.06, datë 16.02.2017, të Këshillit Drejtues të AKEP, e ndryshuar"

Vendim Nr.3, datë 01.02.2019 mbi "Shqyrtimin e kërkesës së sipërmarrësit "Telecom Albania" sha për shtyrjen e mëtejshme të datës së zhvillimit të tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: "Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 mhz(792-862 mhz)", ref.1x10 mhz i çiftuar -800-2018", miratuar me vendim të Këshillit Drejtues nr.47, datë 5.7.2018"

Vendim Nr.1, datë 15.01.2019 për "Shqyrtimin e ankimit administrativ të subjektit "Unifi Holding Inc, Dega Shqipëri", me objekt anullimin e vendimit për dënimin me gjobë me nr.serie 000145, nr.152, datë 06.12.2018"

Vendim Nr.100 datë 24.12.2018 për "Miratimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit të AKEP për vitin 2019”

Vendim Nr.99, datë 24.12.2018 mbi "Shqyrtimin e ankimit administrativ të sipërmarrësit Adanet sh.p.k, kundër masës administrative të dënimit me gjobë"

Vendim Nr.96 datë 10.12.2018 për “Shqyrtimin e ankimit të sipërmarrësit Neofone sh.p.k., me objekt: “Mosdhënia e aksesit në rrjet dhe mosarritja e lidhjes së marrëveshjes së interkoneksionit për terminimin e thirrjeve ndërkombëtare në rrjetin e Albtelecom sh.a.”

Vendim Nr.95 datë 10.12.2018 për “Përfundimin e procedimit Administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Nisatel sh.p.k – Albtelecom sh.a”

Vendim Nr.92 , datë 27.11.2018 për "Disa shtesa në dokumentin e tenderit publik me procedurë të hapur me objekt: "Dhënia e të drejtave të përdorimit në brezin e frekuencave 800 MHZ (792-862 MHZ), REF. 1X10 MHZ i çiftuar -800-2018", miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues Mr.47, datë 5.7.2018"

Vendim Nr.91, datë 20.11.2018 për "Shqyrtimin e propozimit të grupit të inspektimit, për penalizimin me masë administrative kryesore gjobë si dhe dënime plotësuese ndaj subjektit të inspektuar "Unifi Holdings Inc, Dega në Shqipëri"

 

 

Lajme

NJOFTIM PËR SHTYP  MBI NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT MES INSPEKTORATIT SHTETËROR TË MBIKËQYRJES SË TREGUT DHE AKEP

NJOFTIM PËR SHTYP MBI NËNSHKRIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT…

Sot, me datë 16 Janar në ambientet e AKEP u nënshkrua...

Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin 2019

Publikohet Strategjia dhe Plani i Veprimit të AKEP për vitin…

Këshilli Drejtues i AKEP me Vendimin nr.100, datë 24.12.2018 miratoi dokumentin “Strategjia dhe...

MBI PJESËMARRJEN E KRYETARIT TË AKEP NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE BIZNESI”

MBI PJESËMARRJEN E KRYETARIT TË AKEP NË FORUMIN “KONKURRENCA DHE…

Autoriteti i Konkurrencës në bashkëpunim me autoritetet rregullatorë përfshirë AKEP zhvilluan sot forumin...

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

NJOFTIM PËR SHTYRJE E DATËS SË TENDERIT 800 MHZ

Këshilli Drejtues i AKEP me vendimin nr. 92 datë 27.11.2018 ka miratuar “Disa...

AKEP-Jo-duhanit2

Per pagesat qe kryhen ne AKEP

Dokumenti per Keshillim Publik

Pergjigje te Komenteve

Dokumenti Perfundimtar